skip to Main Content

DADES DE LA CAMBRA

 • La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
 • Diagonal, 452-454 08006 Barcelona
 • Telèfon: 902 448 448
 • E-mail: cambra@cambrabcn.org
 • CIF: Q0873001B

© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Barcelona 2011. Tots els drets reservats.

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA CAMBRA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (d’ara endavant “la Cambra”) és una corporació de dret públic que es regeix per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús dels diferents llocs web dels quals és titular la Cambra sota diferents noms de domini (per exemple http://www.cambrabcn.orgwww.consultescambra.catwww.consolatdemar.org…), i d’aquells que es trobin sota la seva responsabilitat (per exemple www.llotjavirtual.cambrabcn.org) i que es redirigiran al present Avís legal.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

 1. a) Ha llegit, i entén aquest Avís legal.
 2. b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Cambra presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Cambra o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals la Cambra ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web de la Cambra, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL http://www.cambrabcn.org, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de la Cambra o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de la Cambra o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat de la Cambra o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de la Cambra. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de la Cambra, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens a la Cambra i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, la Cambra compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, per la Cambra. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de la Cambra, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

La Cambra podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic lopd@cambrabcn.org.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 1. a) La Cambra declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
 2. b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.
 3. c) No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.
 4. d) Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.
 5. e) Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.
 6. f) En cap cas, la Cambra, serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.
 7. g) Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que la Cambra no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.
 8. h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser  les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat.

Tota la informació relativa al tractament de dades dut a terme per la Cambra la podrà consultar a l’apartat Transparència RGPD en aquest mateix lloc web.

CONDICIONS GENERALS CLUB CAMBRA

L’adhesió al Club Cambra i a la utilització de qualsevol dels productes i serveis relacionats, comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquestes condicions generals. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut.

CONDICIONS DE PERTINENÇA AL CLUB CAMBRA

La pertinença al Club Cambra li permetrà, en les seves diferents modalitats, gaudir de descomptes o condicions especials respecte a la contractació dels diferents productes i/o serveis oferts per la corporació.

Podran pertànyer al Club Cambra, en qualsevol de les seves modalitats, totes aquelles empreses que pertanyin a la demarcació geogràfica assignada legalment a la Cambra.

Tots els serveis i avantatges que comporta la pertinença al Club Cambra, així com el seu àmbit territorial de prestació, es poden consultar en el present lloc web consistent, essencialment, en la possibilitat d’accedir a determinats descomptes en productes o serveis oferts per la Cambra.

La condició de soci del Club Cambra es mantindrà, indefinidament, mentre es compleixin els requisits per a ser-ho, no sent necessari que el soci manifesti la seva voluntat de renovar aquesta condició.

MODALITATS DE PERTINENÇA AL CLUB CAMBRA

– Soci Bàsic

– Soci Business

CONTRACTACIÓ I RENOVACIÓ DEL CARNET BÀSIC

Totes les empreses que utilitzin o contractin qualsevol producte o servei inclòs en el catàleg de la Cambra, de manera automàtica, adquireixen la condició de Soci Bàsic del Club Cambra.

La inscripció al Club Cambra, en la modalitat de Soci Bàsic, és gratuïta i no comporta el pagament de cap quota.

Aquesta modalitat de soci s’identifica mitjançant un carnet, de color grana, en el qual figura el nom de l’empresa i el número de soci.

La inscripció al Club Cambra es farà, preferentment, utilitzant els serveis de la Cambra, o bé mitjançant el formulari habilitat a l’efecte al web, si bé aquesta sol·licitud també es pot realitzar per qualsevol altre mitjà que la Cambra consideri adequat.

Una vegada realitzada la inscripció, l’empresa rebrà el carnet que l’acredita com a Soci Bàsic del Club Cambra.

La condició de Soci Bàsic del Club Cambra es mantindrà indefinidament mentre es compleixin els requeriments per a ser-ho, no sent necessari que el soci manifesti la seva voluntat de renovar aquesta condició.

CONTRACTACIÓ I RENOVACIÓ DEL CARNET BUSINESS

La modalitat de Soci Business del Club Cambra comporta el pagament d’una quota anual.

En el cas que el titular sigui una empresa, haurà de personalitzar el carnet. L’empresa haurà d’indicar el nom i cognoms de la persona que ha d’aparèixer en aquest carnet.

La condició de Soci Business atorga avantatges exclusius al seu titular (empresa o autònom), i en el cas que el titular sigui una empresa, altres avantatges exclusius per a la persona designada en el carnet. Essencialment, descomptes o gratuïtat d’alguns dels productes o serveis oferts per la Cambra.

Una empresa, com a titular del carnet de Soci Business, pot sol·licitar carnets addicionals, pagant la quota corresponent.

Per a contractar la modalitat de Soci Business del Club Cambra l’interessat utilitzarà, preferentment, el formulari habilitat a l’efecte en el present lloc web, si bé aquesta sol·licitud també es pot realitzar per qualsevol altre mitjà que la Cambra consideri adequat.

El pagament del carnet de Soci Business, es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent que el soci ha de facilitar en el moment de la contractació.

Passat un any des de la data d’expedició, el carnet de Soci Business es renovarà automàticament, excepte indicació del contrari per part del titular, i l’import de la renovació es cobrarà en el mateix compte corrent indicat en el moment de la sol·licitud inicial.

El no pagament de la quota corresponent comportarà automàticament la pèrdua de la condició de Soci Business i del dret a beneficiar-se dels avantatges i serveis exclusius associats a aquesta condició de Soci Business.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. La Cambra es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment; en aquest cas, entrarà en vigor des de la seva publicació i serà aplicable a tots els Socis Bàsics del Club Cambra des d’aquesta data, i dels Socis Business que ho hagin acceptat.

Els continguts del present lloc web, en especial les referències informatives i publicitàries del Club Cambra, excepte que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. La Cambra es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre, parcial o totalment, els actuals continguts referents al Club Cambra, quan ho consideri oportú.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

La Cambra no assumeix cap responsabilitat ni sobre els productes i serveis oferts pels Partners Club Cambra als Socis del Club, ni pel nivell de servei que prestin. Així mateix, la Cambra tampoc assumeix cap responsabilitat sobre els productes o serveis de tercers que es difonen a través de bàners publicitaris, newsletters, o publicacions dels propis socis, dins del web del Club.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat.

Tota la informació relativa al tractament de dades dut a terme per la Cambra en l’àmbit del Club Cambra, la podrà consultar a l’apartat Transparència RGPD en aquest mateix lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquest Avís legal / Política de privacitat, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Cambra i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de la Cambra per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, la Cambra i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Última actualització: Juny 2020

Back To Top